Cykeltrafik.dk


 Profil

Cykelviden


Cykelleksikon

Køb af brugt cykel

Stelnummer
Fabrikantbogstav
Årstalsbogstav

Links


Cykeludlejning
 

Cykeltrafik.dk har 1 gæster online ligenu.

 

   

 

Cykelstelnummer  - en enestående dansk tradition

 

Lov om Mærkning af Cykelstel
af 23/03/1948

Loven om mærkning af cykelstel eller stelnummerloven er enestående for Danmark. Enhver er nutildags fortrolig med et stelnummer på bilen,  imei-nummer på mobiltelefonen, produktionsnummer på fladskærmen og stelnummeret på cyklen.

Men sådan har det ikke altid været. Langt fra alle lande hjælper borgerne med den slags lovgivning. End ikke biler har stelnummer i alle lande.

Men nu er vi altså så heldige, at vi hertillands har en meget lang tradition for stelnumre på cykler. Hvad kan vi så bruge det til ?

Jo, som lovgivningen har tilsagt at nummeret skal udføres kan det faktisk bruges til en hel del. Først og fremmest er det et redskab til bekæmpelse og opklaring af cykeltyveri. Forsikringsselskaberne kræver et stelnummer for i givet fald at ville udbetale erstatning i tyveritilfælde. Tyveriet skal være anmeldt til politiet og her er stelnummeret også nødvendigt. Politiet fører register over cykler anmeldt som stjålet og man kan som køber af en brugt cykel henvende sig til sit lokale politi og forespørge om cyklen er med på listen over stjålne cykler.

Det er derfor en særdeles god ide, at skrive sit cykelstelnummer ned og opbevare det et sikkert sted.

Men stelnummeret kan mere end det. Loven angiver nemlig nogle ganske bestemte formkrav for udformningen og placering af nummeret.

Stelnummeret skal bestå af:
et mærke, der er tildelt den enkelte fabrikant eller importør. Såfremt stellet er importeret vil begyndelsesbogstavet være W
dernæst et fabrikationsnummer, der skal være fortløbende i fremstillingsåret, og
sluttelig en årstalsmærkning i form af et bogstav, der angiver fremstillingsåret.

Med andre ord, en obligatorisk tredeling af nummeret, der angiver fabrikant - serienummer - og fremstillingsår:

Et eksempel: En TRIObike fremstillet år 2006 kan have stelnummeret WTRI00176Z

WTRI 00176 Z
Importstel til TRIObike Nr 176 dette år Årgang 2006

Stelnummeret skal indhugges på venstre side af sadelrøret eller kronrøret. Stelnummeret må ikke tildækkes.
Er cykelstellet fremstillet af et materiale, der bevirker, at stelnummeret ikke kan indhugges som anført, uden at stellet ødelægges, kan stelnummeret i stedet indhugges på kranken. Stelnummeret må ikke tildækkes.

Endvidere siger loven, at fabrikanter og importører, ikke må afhænde cykelstel, som ikke er forsynet med et individuelt stelnummer

Det er altså klar tale

 


 

Herunder kan læses den oprindelige lovtekst af 1948, den reviderede lov samt ikke mindst betænkningen, der udmønter og specificerer lovens bogstav. Kilden hertil er www.retsinfo.dk

 

 

Lov om Mærkning af Cykelstel m.v.(* 1)

LOV nr 135 af 23/03/1948 (Gældende)


Lov om Mærkning af Cykelstel m.v.(* 1)
Vi Frederik den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør Vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

§ 1.
Stk. 1. Enhver, der her i Landet fremstiller eller hertil indfører Cykelstel, skal indgive Anmeldelse herom til Politiet, der tildeler Anmelderen et særligt Mærke, som tillige med Fabrikationsnummer og Aarstalsmærkning for Stellet skal indhugges i ethvert Stel, forinden dette forlader Fabrikanten eller Importøren.
Stk. 2. Indhugning eller tilsvarende Paaføring af Registreringsmærker, Tal eller bogstaver paa Cykelstel maa kun foretages af Fabrikanter eller Importører, som har foretaget Anmeldelse i Henhold til Stk. 1, eller af Politiet.


§ 2.

Enhver, der fremstiller eller indfører Cykelstel, har Pligt til nøjagtigt at føre bog over, til hvilke Grossister og Forhandlere Stellene afhændes, med Angivelse af Fabrikationsnumrene for de afhændede Stel. Grossister og Forhandlere har paa samme Maade Pligt til at føre Bog over, til hvem Cykelstellene videreoverdrages. Ved Salg til Forbrugere, der ikke er Sælgeren personlig bekendt, har Sælgeren Pligt til at forlange fornøden Legitimation forevist. Fabrikanter, Importører, Grossister og Forhandlere skal paa Forlangende give Politiet Oplysning om, til hvem nærmere angivne Cykelstel er afhændet.


§ 3.

Justitsministeren kan give de til Gennemførelsen af foranstående Regler fornødne nærmere Forskrifter, herunder om Mærkets og Nummerets Udseende og Anbringelse.


§ 4.

Stk. 1. Enhver, der her i Landet erhvervsmæssigt foretager Ombygning eller Nedskæring af Cykler, skal indgive Anmeldelse herom til Politiet.
Stk. 2. Justitsministeren kan bestemme, at de i denne Lov eller i Henhold til samme fastsatte Bestemmelser med de Ændringer og Udvidelser, som Forholdenes særlige Beskaffenhed tilsiger, ogsaa skal gælde for de fornævnte Ombygnings- og Nedskæringsvirksomheder.


§ 5.

Det er forbudt saavel at fjerne som at beskadige Cyklers originale Stelnumre samt de i Henhold til denne Lov eller af Politiet i Cykelstel indhuggede Numre og Mærker.


§ 6.

Overtrædelse af denne Lov eller de i Medfør af den given Bestemmelser straffes med Bøde. Bøderne tilfalder i København og paa Frederiksberg Statskassen, uden for København og Frederiksberg Statskassen og Politikassen med Halvdelen til hver.


§ 7.

Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft den 1. April 1948.
Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Christiansborg, den 23. Marts 1948.
Under Vor Kongelige Haand og Segl.
Frederik R.
(L.S.)
Busch-Jensen.
Officielle noter
Noter:
(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1947-48: Folket. Tid. Sp. 968, 1118, 2444, 2552; Landst. Tid. Sp. 618, 817, 823; Till. A. Sp. 3397; Till. B. Sp. 243; Till. C. Sp. 337, 1309.
 


 

Lov om ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v.

LOV nr 101 af 17/02/1998 (Gældende)
Senere ændringer til forskriften
Ingen
Den fulde tekst
Lov om ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v.
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Restforskriften administreres af:

§ 1
I lov nr. 135 af 23. marts 1948 om mærkning af cykelstel m.v. foretages følgende ændringer:
1. § 1, stk. 1, affattes således:
»Enhver, der her i landet fremstiller eller hertil indfører cykelstel, skal indgive anmeldelse herom til politiet, der tildeler anmelderen et særligt mærke, som tillige med fortløbende fabrikationsnummer og årstalsmærkning for stellet skal indhugges eller på anden godkendt måde påføres ethvert stel, inden dette forlader fabrikanten eller importøren.«
2. I § 6 ophæves 2. pkt.
3. I § 6 indsættes som stk. 2:
»Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«
§ 2
Loven træder i kraft den 1. juli 1999.
Givet på Amaligenborg, den 17. februar 1998
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
Margrethe R.
/ Frank Jensen
Officielle noter
Ingen
 


 

Bekendtgørelse om mærkning af cykelstel mv.


BEK nr 705 af 19/07/2001 (Gældende)
Lovgivning som forskriften vedrører
LOV Nr. 135 af 23/03/1948

Senere ændringer til forskriften
Oversigt
Den fulde tekst
Bekendtgørelse om mærkning af cykelstel mv.1)

I medfør af § 3 og § 6 i lov nr. 135 af 23. marts 1948 om mærkning af cykelstel mv., som ændret ved lov nr. 101 af 17. februar 1998, fastsættes:
Anmeldelse og registrering
§ 1. Enhver fabrikant eller importør, der her i landet fremstiller eller hertil indfører cykelstel, skal indgive anmeldelse herom til Rigspolitichefen.
Stk. 2. Rigspolitichefen tildeler fabrikanter og importører et særligt mærke (to eller flere bogstaver). Rigspolitichefen kan tildele fabrikanter og importører flere særlige mærker, hvis Rigspolitichefen skønner, at der af kontrolhensyn er behov herfor.
Stk. 3. Rigspolitichefen fører et register over alle anmeldte personer og virksomheder med oplysning om de særligt tildelte mærker.
Stk. 4. Ophører en fabrikant eller importør, der har fået tildelt et mærke efter stk. 2, med at drive virksomhed, skal vedkommende underrette Rigspolitichefen herom.
§ 2. Enhver person eller virksomhed, der her i landet erhvervsmæssigt foretager ombygning eller nedskæring af cykler, skal indgive anmeldelse herom til Rigspolitichefen.
Stk. 2. Rigspolitichefen fører et register over alle anmeldte personer og virksomheder.
Stelnummer
§ 3. De fabrikanter og importører, der er nævnt i § 1, stk. 1, må ikke afhænde cykelstel, som ikke er forsynet med et individuelt stelnummer.
Stk. 2. Stelnummeret skal bestå af:
1) det mærke, der er tildelt efter § 1, stk. 2,
2) et fabrikationsnummer, der skal være fortløbende i fremstillingsåret, og
3) en årstalsmærkning i form af et bogstav, der angiver fremstillingsåret.
Stk. 3. De bogstaver, der indgår i stelnummeret, skal være mindst 8 mm høje, mens tallene skal være mindst 6 mm høje. Bogstaverne skal være højere end tallene.
Stk. 4. Rigspolitichefen kan tillade, at cykelstel forsynes med andre mærker, end de mærker der er anført i stk. 2. Rigspolitichefen kan endvidere tillade afvigelse fra stk. 3.
§ 4. Stelnummeret skal indhugges på venstre side af sadelrøret eller kronrøret. Stelnummeret må ikke tildækkes.
Stk. 2. Er cykelstellet fremstillet af et materiale, der bevirker, at stelnummeret ikke kan indhugges som anført i stk. 1, uden at stellet ødelægges, kan stelnummeret i stedet indhugges på kranken. Stelnummeret må ikke tildækkes.
Stk. 3. Rigspolitichefen kan tillade, at stelnummeret påføres på anden måde end ved indhugning. Rigspolitichefen kan endvidere tillade, at stelnummeret indhugges eller på anden måde påføres på et andet sted end på de i stk. 1 og stk. 2 anførte steder.
Bogføringspligt
§ 5. Fabrikanter og importører af cykelstel har pligt til nøjagtigt at føre bog over, hvilke grossister og forhandlere stellene afhændes til.
Stk. 2. Bogføringen efter stk. 1 skal for hvert enkelt cykelstel indeholde oplysninger om:
1) afhændelsesdato,
2) navn og adresse på den grossist eller forhandler, som cykelstellet er afhændet til,
3) cykelstellets nummer (stelnummer), og
4) cykelstellets art (herre-, dame- eller børnecykelstel).
§ 6. Grossister og forhandlere af cykelstel har pligt til nøjagtigt at føre bog over, hvem cykelstellene videreoverdrages til.
Stk. 2. Bogføringen efter stk. 1 skal for hvert enkelt cykelstel indeholde oplysninger om:
1) overdragelsesdato,
2) navn og adresse på den, som cykelstellet er overdraget til,
3) hvordan vedkommende har legitimeret sig, jf. § 9,
4) cykelstellets nummer (stelnummer), og
5) cykelstellets art (herre-, dame- eller børnecykelstel).
§ 7. Bogføringen efter § 5 og § 6 skal ske snarest muligt.
Stk. 2. De bøger, der er nævnt i § 5 og § 6, skal indeholde nøjagtige og fuldstændige oplysninger om erhververne, således at disse senere kan identificeres af politiet.
Stk. 3. Bogføringen skal foretages tydeligt og på en sådan måde, at der ikke kan foretages ændringer, uden at dette vil fremgå af bøgerne.
Stk. 4. Den bogføringspligtige skal til enhver tid opbevare bøger med oplysninger fra de seneste 15 år.
Stk. 5. Ophører en bogføringspligtig person eller virksomhed med at drive virksomhed, skal bøgerne afleveres til politiet i den kreds, hvor den pågældende senest drev virksomhed.
§ 8. Den bogføringspligtige kan undlade at føre de bøger, der er nævnt i § 5 og § 6, hvis vedkommende i stedet anvender en anden lige så betryggende bogføring, herunder bogføring ved brug af elektronisk databehandling (edb-registrering).
Stk. 2. Bogføringspligtige personer eller virksomheder, der foretager bogføring ved brug af edb-registrering, skal til enhver tid opbevare en eller flere sikkerhedskopier med edb-registrerede oplysninger fra de seneste 15 år.
Stk. 3. Ophører en bogføringspligtig person eller virksomhed med at drive virksomhed, skal sikkerhedskopierne afleveres til politiet i den kreds, hvor den pågældende senest drev virksomhed.
Legitimation
§ 9. Ved salg til forbrugere, der ikke er sælgeren personligt bekendt, har sælgeren pligt til at forlange fornøden legitimation forevist.
Stk. 2. Identitet kan godtgøres ved forevisning af ID-kort fra et pengeinstitut, kørekort til motorkøretøjer, pas, sygesikringsbevis eller lignende.
Oplysningspligt
§ 10. Bogføringspligtige personer og virksomheder skal på forlangende give politiet oplysninger om, hvem nærmere angivne cykelstel og cykler er overdraget til.
Visse børnecykler mv.
§ 11. §§ 1-10 finder ikke anvendelse på følgende cykler:
1) Cykler, som er beregnet til børn under 6 år, hvis
a) stelrøret har en længde på højst 10", og
b) hjulene har en indvendig diameter på højst 12".
2) Et-hjulede cykler og lignende cykler, som er fremstillet særligt med henblik på akrobatik eller lignende.
Straf
§ 12. Overtrædelse af § 1, stk. 1 og stk. 4, § 2, stk. 1, § 3, stk. 1-3, § 4, stk. 1 og stk. 2, §§ 5-8, § 9, stk. 1, og § 10 straffes med bøde.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Ikrafttræden mv.
§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2001.
Stk. 2. Samtidig ophæves Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 171 af 14. april 1948 om mærkning af cykelstel mv.
§ 14. Pligten til at indgive anmeldelse efter denne bekendtgørelses § 1, stk. 1, eller § 2, stk. 1, gælder ikke for fysiske eller juridiske personer, der har foretaget behørig anmeldelse i medfør af § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 171 af 14. april 1948.
Stk. 2. Fabrikanter og importører, der har fået tildelt et særligt mærke i medfør af § 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 171 af 14. april 1948, kan benytte dette mærke i stelnumre i stedet for det mærke, der er nævnt i denne bekendtgørelses § 3, stk. 2, nr. 1.
Stk. 3. Cykelstel, der den 1. september 2001 er forsynet med stelnumre i overensstemmelse med § 2 i bekendtgørelse nr. 171 af 14. april 1948, kan fortsat afhændes.
Justitsministeriet, den 19. juli 2001
Frank Jensen
/Ida Skouvig
Officielle noter
1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret senest ved direktiv 98/48/EF.